سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1012خدمات درماني70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1393/07/0220000
1012خدمات درماني70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1392/03/2012000
1012خدمات درماني70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1391/09/258000
1012خدمات درماني70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1387/09/093300