جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1076خدمات درماني70شربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1392/03/209000
1076خدمات درماني70شربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1391/09/256600
1076خدمات درماني70شربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1386/07/304700