سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1060خدمات درماني70شربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1392/03/2010500
1060خدمات درماني70شربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1391/03/066000
1060خدمات درماني70شربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1390/12/066000
1060خدمات درماني70شربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1387/05/154000