جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
956خدمات درماني70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1393/08/0312000
956خدمات درماني70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1392/03/209100
956خدمات درماني70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1391/09/257000
956خدمات درماني70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1391/06/286000
956خدمات درماني70شربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60ml1390/05/114800