شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2011خدمات درماني70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1392/03/2011000
2011خدمات درماني70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1391/09/258500
2011خدمات درماني70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1391/08/087500
2011خدمات درماني70شربت - لوراتادين - 5mg/5ml1390/05/116000