دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
731خدمات درماني70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1392/09/26100000
731خدمات درماني70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1392/09/1176000
731خدمات درماني70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1392/03/2062500
731خدمات درماني70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1391/09/2548000
731خدمات درماني70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1391/05/0840000
731خدمات درماني70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1390/05/1134800