شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
728خدمات درماني70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1393/06/1627000
728خدمات درماني70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1392/03/2023000
728خدمات درماني70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1391/09/2515500
728خدمات درماني70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1391/08/169400
728خدمات درماني70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1391/07/1911000
728خدمات درماني70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1390/05/118400