چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
650خدمات درماني70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1393/11/0520000
650خدمات درماني70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1392/09/2417000
650خدمات درماني70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1392/03/2014400
650خدمات درماني70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1391/09/2511000
650خدمات درماني70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1391/03/239000
650خدمات درماني70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1390/05/227200