دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
614خدمات درماني70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1393/06/1614000
614خدمات درماني70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1392/03/2010000
614خدمات درماني70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1391/09/257500
614خدمات درماني70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1391/03/306100
614خدمات درماني70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1390/05/115400