سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2051خدمات درماني70شربت - فلوکستين - 20mg/5ml1393/06/1615000
2051خدمات درماني70شربت - فلوکستين - 20mg/5ml1392/03/2010500
2051خدمات درماني70شربت - فلوکستين - 20mg/5ml1391/09/257000
2051خدمات درماني70شربت - فلوکستين - 20mg/5ml1390/05/114800