شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
524خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت کدئين - 60ml1393/06/1620000
524خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت کدئين - 60ml1392/03/2018000