چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
524خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت کدئين - 60ml1393/06/1620000
524خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت کدئين - 60ml1392/03/2018000