شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
523خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1393/06/1615000
523خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1392/03/2012000
523خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1391/09/258000
523خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1391/03/236500
523خدمات درماني70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1390/05/115400