يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
513خدمات درماني70شربت - اتوسوکسيمايد - 250mg/5ml 240ML1392/03/20155000
513خدمات درماني70شربت - اتوسوکسيمايد - 250mg/5ml 240ML1390/04/20120000