جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
513خدمات درماني70شربت - اتوسوکسيمايد - 250mg/5ml 240ML1392/03/20155000
513خدمات درماني70شربت - اتوسوکسيمايد - 250mg/5ml 240ML1390/04/20120000