يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
456خدمات درماني70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1393/10/0713500
456خدمات درماني70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1392/03/2012000
456خدمات درماني70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1391/09/258000
456خدمات درماني70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1391/05/216500
456خدمات درماني70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1390/05/115600