شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1462خدمات درماني70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1392/03/2015000
1462خدمات درماني70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1391/09/2511500
1462خدمات درماني70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1387/11/198000