چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
408خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1393/11/0517000
408خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1392/03/2015500
408خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1391/09/2510500
408خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1391/03/238200
408خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1390/05/116600