چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
405خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1393/11/0516000
405خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1392/03/2014000
405خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1391/09/259500
405خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1391/03/067500
405خدمات درماني70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1390/05/116000