شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2014خدمات درماني70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1393/08/0313000
2014خدمات درماني70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1392/03/2011000
2014خدمات درماني70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1391/09/258500
2014خدمات درماني70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1390/05/116000