پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1422خدمات درماني70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1394/04/1624000
1422خدمات درماني70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1392/11/0445000
1422خدمات درماني70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1392/09/1224000
1422خدمات درماني70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1392/03/2039000
1422خدمات درماني70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1391/11/0212000
1422خدمات درماني70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1391/08/2412000
1422خدمات درماني70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1390/05/0110900