يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5883خدمات درماني44ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/08/070
5883خدمات درماني44ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/03/1115000000
5883خدمات درماني90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1392/07/011600000
5883خدمات درماني90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1392/06/261400000
5883خدمات درماني90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1392/03/291400000