جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6383خدمات درماني90ويال - وريکونازول - 200mg1393/09/123056000
6383خدمات درماني84ويال - وريکونازول - 200mg1393/08/072419
6383خدمات درماني84ويال - وريکونازول - 200mg1393/03/313056000
6383خدمات درماني90ويال - وريکونازول - 200mg1392/07/013056000
6383خدمات درماني90ويال - وريکونازول - 200mg1392/03/263056000
6383خدمات درماني90ويال - وريکونازول - 200mg1392/02/041810000
6383خدمات درماني90ويال - وريکونازول - 200mg1391/12/271650000