چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1284خدمات درماني90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1393/08/07180000
1284خدمات درماني90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/12/05360000
1284خدمات درماني90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/12/05330000
1284خدمات درماني90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/07/01112000
1284خدمات درماني90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/04/12106826
1284خدمات درماني90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1391/10/2770000
1284خدمات درماني90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1391/03/2448000
1284خدمات درماني90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1390/11/2445000