پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1283خدمات درماني90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/11/01240000
1283خدمات درماني90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/08/050
1283خدمات درماني86ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/03/31220000
1283خدمات درماني90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1392/07/01220000
1283خدمات درماني90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1392/02/23164830
1283خدمات درماني90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1391/02/25100000
1283خدمات درماني90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1390/02/1375000