يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1276خدمات درماني70ويال - وانکومايسين - 500mg1392/03/2050000
1276خدمات درماني70ويال - وانکومايسين - 500mg1391/06/2535000
1276خدمات درماني70ويال - وانکومايسين - 500mg1390/05/1826000