سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1276خدمات درماني70ويال - وانکومايسين - 500mg1392/03/2050000
1276خدمات درماني70ويال - وانکومايسين - 500mg1391/06/2535000
1276خدمات درماني70ويال - وانکومايسين - 500mg1390/05/1826000