يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8396خدمات درماني70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1394/04/24350000
8396خدمات درماني70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1393/07/15600000
8396خدمات درماني70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1392/12/25580000
8396خدمات درماني70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1391/12/26303000
8396خدمات درماني70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1391/07/29280000
8396خدمات درماني70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1390/08/01260000
8396خدمات درماني70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1390/12/03280000