سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1266خدمات درماني75ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/290
1266خدمات درماني82ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/290
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/290
1266خدمات درماني75ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/290
1266خدمات درماني82ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/111900000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/111600000
1266خدمات درماني75ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/112260000
1266خدمات درماني75ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/112260000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/07/012300000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/04/052300000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/04/051600000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/02/091600000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1391/05/16820000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1391/03/241190000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1391/03/161190000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1391/03/101300000
1266خدمات درماني90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1390/10/20820000