جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/07/0922000000
5283خدمات درماني86ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/08/070
5283خدمات درماني86ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/08/0626000000
5283خدمات درماني86ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/07/0922000000
5283خدمات درماني82ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/04/1426000000
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/04/1422000000
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/04/1426000000
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/11/1518000000
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/11/1530000000
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/07/0127887500
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/06/1019185000
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/06/0427887500
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/04/1119700000
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/03/1921850000
5283خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/02/0312852000