جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/08/070
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/08/070
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/03/1144000000
2481خدمات درماني85ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/03/3162000000
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/01/1770000000
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/07/0165400000
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/06/2776150000
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/03/2665400000
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/03/1847300000
2481خدمات درماني90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/02/0338556000