سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1218خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1392/12/2872000
1218خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1392/11/2368500
1218خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1392/03/2036000
1218خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1391/02/2525000
1218خدمات درماني70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1390/12/0816000