پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1174خدمات درماني70ويال - استرپتوزوسين - 1g1394/04/1518000000
1174خدمات درماني70ويال - استرپتوزوسين - 1g1394/01/0121000000
1174خدمات درماني70ويال - استرپتوزوسين - 1g1393/11/0621000000
1174خدمات درماني70ويال - استرپتوزوسين - 1g1391/09/0612510203
1174خدمات درماني70ويال - استرپتوزوسين - 1g1388/06/091533000