چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1173خدمات درماني70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1392/06/0211000
1173خدمات درماني70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1391/10/027000
1173خدمات درماني70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1390/05/185000