يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
15846خدمات درماني72ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/08/070
15846خدمات درماني87ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/08/070
15846خدمات درماني87ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/03/111961000
15846خدمات درماني72ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/03/114240000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1392/12/251961000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1392/12/251733000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1392/06/051961000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1392/06/051733000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1392/06/051040000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1391/07/292180000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1391/05/102180000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1390/09/091960000
15846خدمات درماني90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1390/12/152050000