يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1172خدمات درماني70ويال - استرپتوکيناز - 750/000IU1391/09/22670000
1172خدمات درماني70ويال - استرپتوکيناز - 750/000IU1389/07/181100000