پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1166خدمات درماني70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1392/09/0484000
1166خدمات درماني70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1392/08/1584000
1166خدمات درماني70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1391/02/1061000
1166خدمات درماني70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1390/02/1461000
1166خدمات درماني70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1390/05/1537000