سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9808خدمات درماني82ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/08/070
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/08/070
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/03/111700000
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/03/111700000
9808خدمات درماني82ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/03/112300000
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/01/261700000
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/01/201433000
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1392/07/081955000
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1391/07/04770000
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1390/09/09175000
9808خدمات درماني90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1390/04/20145000