يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1158خدمات درماني70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1394/02/205000000
1158خدمات درماني70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1394/02/205000000
1158خدمات درماني70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1393/11/28160000
1158خدمات درماني70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1390/12/2166000
1158خدمات درماني70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1389/03/1257000