پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1100خدمات درماني70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1392/05/15253176
1100خدمات درماني70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1391/03/01216000
1100خدمات درماني70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1391/01/29253176
1100خدمات درماني70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1390/05/24160000