پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2184خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1393/06/23750000
2184خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1392/09/24432000
2184خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1392/05/15432000
2184خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1392/05/15382600