سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2184خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1393/06/23750000
2184خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1392/09/24432000
2184خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1392/05/15432000
2184خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1392/05/15382600