سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2183خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/11/02390000
2183خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/11/02340000
2183خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/07/23180000
2183خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/05/15180000
2183خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/05/15157000