دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2182خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 1mg1393/06/31240000
2182خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 1mg1392/05/15114000