يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2182خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 1mg1393/06/31240000
2182خدمات درماني90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 1mg1392/05/15114000