پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14098خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 100mg1393/08/070
14098خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 100mg1393/08/070
14098خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 100mg1393/07/014000000
14098خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 100mg1393/03/116600000
14098خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 100mg1392/07/013300000