چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6119خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 500mg1393/08/070
6119خدمات درماني68ويال - پمترکسد - 500mg1393/08/072419
6119خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 500mg1393/07/0119500000
6119خدمات درماني68ويال - پمترکسد - 500mg1393/07/0121160000
6119خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 500mg1393/03/1121160000
6119خدمات درماني70ويال - پمترکسد - 500mg1392/07/0110580000