چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1655خدمات درماني70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1393/11/0697000
1655خدمات درماني70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1392/11/15119590
1655خدمات درماني70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1392/11/1375000
1655خدمات درماني70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1392/11/1348400
1655خدمات درماني70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1390/08/0157000