جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1951خدمات درماني90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1392/10/14235000
1951خدمات درماني90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1392/07/13229500
1951خدمات درماني90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1392/06/16235000
1951خدمات درماني90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1392/02/29126000
1951خدمات درماني90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1392/02/09126000
1951خدمات درماني90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1391/07/15112300
1951خدمات درماني90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1391/02/20112300
1951خدمات درماني90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1390/05/1098000