چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1054خدمات درماني70ويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1392/04/1244000
1054خدمات درماني70ويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1389/04/2339500